Uitsluiting aansprakelijkheid

Zinvol Werk loopbaanbegeleiding en advies heeft deze website met de uiterste zorg samengesteld. Aan deze website en de mailing over de tarieven kunnen echter géén rechten worden ontleend. Zo aanvaarden wij evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website op enig moment te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Zinvol Werk loopbaanbegeleiding en advies behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, tarieven, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen.

 

Informatie van derden

Zinvol Werk loopbaanbegeleiding en advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website 'linkt' door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Zinvol Werk loopbaanbegeleiding en advies is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.

 

© Zinvol Werk loopbaanbegeleiding en advies

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden/afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zinvol Werk loopbaanbegeleiding en advies.

 

Nieuwsbrief Aankondigingen Referenties Facebook LinkedIn Disclaimer Copyright © zinvol werk